Juridische informatie : Algemene voorwaarden

Beperking van aansprakelijkheid voor eigen inhoud

De inhoud van onze website is zorgvuldig en naar ons beste weten samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van alle pagina's. Volgens § 7 lid 1 TMG zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten.

Als dienstverlener zijn wij volgens §§ 8 tot 10 TMG echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren. Zodra we ons bewust worden van een specifieke wetsovertreding, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Aansprakelijkheid dienaangaande kan pas worden aanvaard vanaf het moment waarop kennis is opgedaan

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar websites van derden (zogenaamde "externe links"). Aangezien we geen invloed hebben op de inhoud ervan, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de externe inhoud. Voor de inhoud en juistheid van de informatie is altijd de betreffende informatieaanbieder van de gelinkte website verantwoordelijk. Op het moment van koppelen waren er geen overtredingen herkenbaar. Zodra we ons bewust worden van een inbreuk, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Merkenrecht:

Wij wijzen erop dat alle merknamen die door de respectievelijke bedrijven of instellingen worden gebruikt, in overeenstemming zijn met het algemene handelsmerk, merk
of octrooibescherming genieten.
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud, fouten voorbehouden, onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Auteursrechten:

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Elke duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke maker of auteur.

ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, met ons gesloten koop- en leveringsovereenkomsten en andere contractuele diensten zijn gebaseerd op onze volgende voorwaarden. De inkoopvoorwaarden van de contractpartner zijn alleen geldig als wij deze voor de betreffende bestelling schriftelijk erkennen.
2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen pas tot stand met onze schriftelijke bevestiging. Mondelinge nevenafspraken met onze vertegenwoordigers of andere medewerkers, afwijkingen van de voorwaarden of latere wijzigingen van contracten zijn alleen van kracht met onze schriftelijke bevestiging.
3. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
4. Wij behouden ons het recht voor om openstaande leveringen alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling of eerste zekerheid of - in het bijzonder als vooruitbetaling of zekerheid wordt geweigerd - om ons terug te trekken uit het contract als informatie verkregen over de contractpartner ongunstig is of als wij op de hoogte zijn van na het sluiten van het contract andere omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de contractpartner kunnen verminderen. Aanspraken op schadevergoeding door de contractpartner zijn uitgesloten als wij deze rechten uitoefenen als wij met opzet of grove nalatigheid handelen.
5. Plaats van uitvoering voor alle contractuele verplichtingen is Eschweiler. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen - ook voor vorderingen met betrekking tot wissels en cheques - is Aken, indien de contractpartner een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is of geen binnenlandse bevoegde rechtbank heeft. We hebben ook het recht om, naar onze keuze, de contractpartner te dagvaarden voor de rechtbank die verantwoordelijk is voor zijn maatschappelijke zetel.
6. Als wij aan binnenlandse exporteurs leveren, zijn deze exporteurs verplicht om onze geleverde goederen alleen in het overeengekomen land van bestemming te leveren. Hetzelfde geldt voor onze aanbiedingen, monsters, lijsten en andere schriftelijke documenten. Op ons verzoek is de exporteur verplicht om te bewijzen waar de goederen zijn geladen door middel van de juiste documenten. Indien de exporteur bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, is hij verplicht ons de volledige en daaruit voortvloeiende schade, inclusief indirecte schade, te vergoeden.
7. Indien bestelde goederen worden vervaardigd of verwerkt volgens de instructies van de klant, is de klant ervoor verantwoordelijk dat er geen rechten van derden (eigendom, handelsmerken, patenten, etc.) worden geschonden. De klant is ook als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de contractgoederen in het ontvangende land voldoen aan de technische normen en andere regelgevende en beschermende voorschriften. De klant verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.
8. Gereedschappen, apparaten, modellen, tekeningen enz. die wij voor de vervaardiging van de bestelde goederen ter beschikking stellen, blijven ons eigendom, ook als deze aan de klant in rekening worden gebracht. Wij verbinden ons ertoe deze artikelen alleen te gebruiken voor leveringen aan de klant.

PRIJZEN

9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen af ​​fabriek zonder korting, inclusief verpakking, vermeerderd met de wettelijke btw.
10. Onze prijzen zijn in EURO. Indien, bij wijze van uitzondering, prijzen in een vreemde valuta worden vermeld, een verandering in de officiële wisselkoers naar de EURO als gevolg van de appreciatie van de EURO of devaluatie van de vreemde valuta tussen de datum van onze orderbevestiging en de dag van ontvangst van de betaling van de klant is voor rekening van de klant.
 

LEVERING

11. De in brochures, catalogi, circulaires, advertenties, prijslijsten of in de bij de aanbieding behorende documenten vermelde gegevens, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichts-, maat- en dienstenaanduidingen zijn vrijblijvend, tenzij wij deze uitdrukkelijk als bindend aanduiden in de orderbevestiging. Dienovereenkomstig zijn kleine afwijkingen van afbeeldingen of monsters die de functionaliteit van het geleverde artikel niet nadelig beïnvloeden en die het gevolg zijn van de verdere ontwikkeling van onze goederen, toegestaan. Bij op maat gemaakte producten zijn meer- of minderleveringen tot 10% toegestaan.
12. Wij stellen alles in het werk om de opgegeven leverdata te halen. De leveringstermijnen beginnen op zijn vroegst wanneer alle technische details met betrekking tot het leveringsartikel en alle andere details van de bestelling zijn opgehelderd, de klant al het nodige heeft gedaan voor de uitvoering van de bestelling (documenten verstrekken, de nodige vergunningen verkrijgen, enz.) , hebben wij de overeenkomst schriftelijk bevestigd en de klant heeft de overeengekomen vooruitbetalingen voor de betaling van de koopprijs verstrekt (bijv. overlegging van een overeengekomen kredietbriefbevestiging, ontvangst van een overeengekomen aanbetaling, bewijs van een vereiste zekerheid).
13. Voorkom overmacht, stakingen, uitsluitingen of andere gebeurtenissen die buiten onze macht liggen - ongeacht of deze zich voordoen in ons bedrijf of bij een leverancier - zoals bedrijfsstoringen, moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, gebrek aan energie, officiële maatregelen, transport moeilijkheden, de nakoming van onze leveringsverplichting zal de levertijd dienovereenkomstig worden verlengd.
14. Indien de levering door bovengenoemde omstandigheden voor ons onmogelijk of onredelijk wordt, zijn wij van onze verplichting bevrijd.
15. Correcte en tijdige zelfbezorging is voorbehouden. Als onze onderleveranciers ondanks onze inspanningen niet aan hun verplichtingen voldoen
16. hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract. In dit geval zijn wij bereid eventuele vorderingen op de onderleverancier aan de klant over te dragen. De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding in geval van onjuiste en tijdige zelflevering als we niet met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld.
17. In geval van vertraging in de levering of latere onmogelijkheid van levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding wegens niet-nakoming
18. gesloten tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.
19. Indien de levering door onze schuld is, zonder opzet of grove schuld
20. nalatigheid, en indien de klant hierdoor schade lijdt door de vertraging, kan hij aanspraak maken op schadevergoeding wegens vertraging in
21. Het door hem te bewijzen en te voorziene bedrag van de schade te vorderen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, maximaal 1/2% voor elke volle week vertraging, maar maximaal 5% van de koopprijs van dat onderdeel van de levering die niet is gebruikt als gevolg van de vertraging kan zijn. In ieder geval moet de klant ons in geval van verzuim schriftelijk een redelijke termijn van één nacht stellen. 22. Alle verzendingen vinden plaats op eigen risico van de klant, zelfs als de verzending niet vanuit ons hoofdkantoor in Eschweiler plaatsvindt. Tenzij anders is overeengekomen, gaat het risico over op de klant zodra het leveringsartikel aan ons wordt overhandigd of, in het geval van directe levering door onze leverancier, aan de vervoerder. Dit geldt ook als wij franco huis of franco plaats van bestemming leveren. Als de verzending op verzoek of om andere redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, wordt vertraagd, gaat het risico over op de klant vanaf de dag dat de goederen gereed zijn voor verzending voor de duur van de vertraging. Een transportverzekering dekken wij alleen als de klant daar uitdrukkelijk om vraagt.

GARANTIE

23. De klant heeft. bij overzeese export en gelijktijdige rechtstreekse levering door ons direct na aankomst in de haven van bestemming de geleverde goederen direct na ontvangst te inspecteren - en eventuele gebreken direct, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst of aankomst van de goederen in de haven van bestemming die zelfs bij zorgvuldig onderzoek niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt, moet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, schriftelijk of per telex worden gemeld. Garantieclaims zijn uitgesloten als er 6 maanden zijn verstreken sinds de levering van de goederen.
24. In het geval van leveringen aan binnenlandse exporteurs, is er een verplichting om onmiddellijk na ontvangst van de goederen in de buitenlandse haven van bestemming te onderzoeken en te klagen als de exporteur kan bewijzen dat de goederen onmiddellijk na levering zijn doorgestuurd zonder de mogelijkheid om ze te controleren in eigen land.
25. Bij gebreken - waaronder ook het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen - zullen wij, naar onze keuze, garantie verlenen overeenkomstig het bepaalde in onze garantiebepalingen door middel van herstel, vervangende levering of een passende prijsverlaging. Indien wij voor herstel of nalevering hebben gekozen, maar dit uiteindelijk niet is gelukt of voor ons onmogelijk is geworden, kan de klant naar onze keuze slechts een vermindering van betaling of ontbinding van de overeenkomst eisen.
26. Op de levering van gebruikte goederen wordt geen garantie gegeven. Bovendien wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik en gebruik van onze goederen door de klant of derden, natuurlijke slijtage of reparatiewerkzaamheden die door de klant of derden zonder onze toestemming aan het geleverde artikel zijn uitgevoerd.
27. Voor schade die wordt beweerd in het kader van de garantie, met name vanwege schending van contractuele secundaire verplichtingen, vanwege
28. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist advies, onrechtmatige daad, toerekenbare schending van de herstel- of leveringsplicht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Bij gebreke van toegezegde eigenschappen zijn aanspraken op schadevergoeding ook uitgesloten als de toezegging niet bedoeld was om gevolgschade te voorkomen.
 

GOEDEREN KREDIET

29. Als een goederenkrediet wordt verleend, is het bedrag van het krediet het resultaat van het bedrag van de oorspronkelijke factuur/goederenwaarde verminderd met 20 verwerkingskosten, maar de minimale verwerkingskosten voor kredieten zijn 20 euro. Als de goederen worden geretourneerd op basis van een goederenkredietovereenkomst, moet de klant/koper de daaruit voortvloeiende kosten dragen.
 

SCHADEVERGOEDING

30. Aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook tegen ons, onze plaatsvervangende agenten of wettelijke vertegenwoordigers, in het bijzonder wegens schending van secundaire contractuele verplichtingen, culpa in contrahendo, onrechtmatige daad, onjuist advies - zijn uitgesloten als er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.
31. In alle gevallen - ook in de gevallen van D 22, waarbij de aansprakelijkheid bij grove nalatigheid of zelfs zonder grove nalatigheid niet kan worden uitgesloten, maar wel in bedrag kan worden beperkt, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag tot het betreffende risico hebben verzekerd. Als het risico niet verzekerd of verzekerbaar is, of als de verzekering minder dekt dan de verkoopprijs van de leveringsomvang, waaruit schadeclaims voortvloeien, is de aansprakelijkheid inclusief de verzekeringsuitkering beperkt tot het maximale bedrag van onze verkoopprijs voor deze omvang van levering. De voorziening onder C 15 blijft hierdoor onaangetast. Indien de beperking van aansprakelijkheid daar in een individueel geval niet afdwingbaar is, is de beperking overeenkomstig de vorige alinea van toepassing.
 

BETALING

32. Onze facturen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum netto in euro te Aken te worden betaald, zonder aftrek van korting. Als er in vreemde valuta wordt betaald, zijn eventuele verliezen bij het omrekenen naar euro's voor rekening van de klant en moeten deze op ons verzoek onmiddellijk worden betaald.
33. Cheques worden alleen op prestatie geaccepteerd. Wissels worden niet als betaalmiddel aanvaard, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
34. Wij zijn gerechtigd achterstandsrente te vorderen tegen het gebruikelijke banktarief en een passende aanmaningskosten. In geval van betalingsachterstand of als ons na het sluiten van het contract omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant in gevaar lijken te brengen, zijn openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 

RESERVERING VAN TITEL

35. De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat al onze vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant volledig zijn betaald. In het geval van een betaalrekening dient het eigendomsvoorbehoud tevens als zekerheid voor onze saldovordering. Als de klant onze goederen in de normale gang van zaken verkoopt, waarop hij recht heeft, draagt ​​hij hierbij aan ons de vorderingen op zijn klant die voortvloeien uit de doorverkoop. De klant is verplicht om de bijbehorende facturen te allen tijde op verzoek aan zijn klanten voor te leggen. De klant heeft het recht om de vorderingen uit de doorverkoop voor ons te innen, zolang hij zijn contractuele verplichtingen jegens ons nakomt en niet in financiële moeilijkheden raakt.
36. Indien de door ons geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud worden vermengd of vermengd met goederen die eigendom zijn van derden, hebben wij recht op mede-eigendom van de gemengde of gemengde voorraden in verhouding tot de waarde van onze goederen onder eigendomsvoorbehoud aan de andere goederen op het moment van vermenging of vermenging.
37. Het is de klant niet toegestaan ​​onze voorbehouden goederen als zekerheid te verpanden of over te dragen.
38. De klant verbindt zich ertoe om de registraties die nodig zijn voor de effectiviteit en afdwingbaarheid van het eigendomsvoorbehoud in het ontvangende land te laten uitvoeren.
39. Als de waarde van de voor ons bestaande zekerheden onze vorderingen in totaal met meer dan 20% overschrijdt, zijn wij verplicht op verzoek van de klant om overeenkomstige zekerheden naar onze keuze vrij te geven.
 

DIVERS

Voor zover in de Incoterms gedefinieerde clausules zijn overeengekomen, zijn de Incoterms 2000 van toepassing.
De bepalingen van het Haags Koopverdrag van 1 juli 1964 en de Duitse uitvoeringswetten voor dit verdrag zijn uitgesloten.
Aangekondigd wordt dat wij gegevens opslaan in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
40. Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen niet geldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het contract en alle andere bepalingen.
 

GARANTIE

De garantie (garantie volgens HGB) bedraagt ​​12 maanden, gerekend vanaf de dag van verkoop aan de eindgebruiker. Het omvat en is beperkt tot het gratis verhelpen van defecten waarvan kan worden aangetoond dat ze te wijten zijn aan het gebruik van defecte materialen tijdens fabricage- of montagefouten, of het gratis vervangen van defecte onderdelen. Onjuist gebruik of inbedrijfstelling, evenals zelfgemaakte montages of reparaties die niet in onze gebruiksaanwijzing zijn vermeld, sluiten een garantie uit. Ook onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantie. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de garantiebeslissing te nemen. De garantie vervalt als het apparaat door een derde is geopend. Transportschade, onderhoudswerkzaamheden en schade en storingen door onvoldoende onderhoudswerkzaamheden vallen niet onder de garantie.
Bij het indienen van een garantieclaim moet het aankoopbewijs van het apparaat worden overlegd door de afleveringsbon, factuur of kassabon te tonen. Voor zover wettelijk mogelijk, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel, materiële schade of gevolgschade, vooral als het apparaat werd gebruikt voor een ander doel dan vermeld in de gebruiksaanwijzing, niet in gebruik werd genomen of gerepareerd volgens onze gebruiksaanwijzing. instructies of reparaties zelfstandig door een niet-specialist zijn uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden in de fabriek uit te voeren die verder gaan dan in deze gebruiksaanwijzing is aangegeven.

De kwaliteit en veiligheid van de JEPSON POWER koude cirkelzaag hangt af van het uitsluitend gebruik van originele JEPSON POWER zaagbladen of zaagbladen met dezelfde zaagbreedte, bladdiameter en aanbevolen zaagsnelheid. Het gebruik van andere zaagbladen kan de machines beschadigen.
Het originele JEPSON POWER-zaagblad voldoet aan alle eisen van de TÜV-test (meerdere testcentra) en is daarom gecertificeerd door deze testcentra. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van zaagbladen met afmetingen die afwijken van de originele JEPSON POWER zaagbladen.

Uitgesloten van de garantie:
Slijtdelen zoals schakelaars, flenzen, koolborstels, steunen en snijgereedschappen (zaagbladen, hardmetalen wisselplaten, boren en schuurmiddelen) en elektronische eenheden.
Andere onderdelen die onderhevig zijn aan gebruiksgerelateerde of natuurlijke slijtage.
Defect van het gereedschap als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, onconventioneel gebruik, abnormale atmosferische omstandigheden, onjuiste bedrijfsomstandigheden, overbelasting of gebrek aan onderhoud of onderhoud.
Uitval van het gereedschap als gevolg van vervangingsonderdelen of extra onderdelen die geen originele Jepson Power-onderdelen zijn.
Machines waaraan wijzigingen of toevoegingen zijn aangebracht.